; Begrepsforklaringer - Autosped

Du er her:

Nyttige begrepsforklaringer i forbindelse med inn- og utførsel av varer

A

AEO: (Authorised Economic Operators) Europeiske tollmyndigheter har innført en autorisering av importører/eksportører, speditører og transportører. Dette skal være et kvalitetsstempel, som på sikt vil medføre forenklinger og lettelser ved grensepassering.

ATA Carnet: Et dokument som kan benyttes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges(eksempelvis: vareprøver, utstillings- og messemateriell), repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer at det ikke betales toll eller importavgifter ved den midlertidige innførselen til landene som deltar i ATA-Konvensjonen. ATA-Carnet kjøpes hos Handelskammeret, og innbetalt depositum vil kunne refunderes dersom dokumentet håndteres riktig underveis og meldes/avsluttes ved retur til Norge.

Air Waybill: Flyfraktbrevet med unik og sporbar nummerering. Dokumentet er en kvittering på at flyselskapet, evt. ekspresselskapet har mottatt forsendelsen for transport til oppgitt mottaker, samt en bekreftelse på at en transportavtale er inngått.

B

C

CIM: Internasjonalt jernbanefraktbrev. Nærmere betingelser finnes i CIM-Konvensjonen.

CMR: Internasjonalt bilfraktbrev. Fraktbrevet skal omfatte varen eller varene som faktisk blir transportert. Nærmere betingelser finnes beskrevet i CMR-Konvensjonen.

CN22: Tolldeklarasjon som brukes til brevpost med vareverdi inntil 300 SDR (ca NOK 3000).

CN23: Tolldeklarasjon brukes til brevpost med verdi over 300 SDR(ca NOK 3000) og for pakker, hvor blanketten er en del av adressekortsettet og benyttes derfor uansett verdi.

D

Deklarere: Søknad/registrering/fortolle/angi varen til Tollvesenet for import/eksport.

Dagsoppgjør: Importavgiftene betales kontant eksempelvis til speditøren via en fakturering. Speditøren sørger for fortolling og betaling til Tollvesenet over sin “dagsoppgjørskonto.

Direktekjøring: Tollvesenet har gitt særskilte tillatelser til speditører/tollagerholdere at ufortollede varer (ikke restriksjonsvarer) kan kjøres direkte ut til vareeier. Varene “må ligge urørt på lager” og kan ikke tas i bruk før de er fortollet.

E

EFTA: (European Free Trade Association). Frihandelsavtale for 4 medlemsland : Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. EFTA har handelsavtale både med EU og enkeltland.

EORI: Economic Operator Registration and Identification

EU: (European Union).Den største tollunionen i Europa er EU og består av 27 medlemsland.

EU status: Varer som er i fri sirkulasjon innen EU. EU-status (Fellesskapsstatus) er en avgiftsmessig status og må ikke forveksles med EU-opprinnelse.

EUR1 - se punkt 5: Varesertifikat som benyttes som dokumentasjon på en vares opprinnelse.

EURMED: Varesertifikat som benyttes som dokumentasjon på en vares opprinnelse. Spesiell ordning hvor landene rundt Middelhavet har en egen avtale om tillatt “innblanding” av ikke-opprinnelsesvarer (kumulasjon).

EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde): EØS-avtalen regulerer handelen mellom avtalepartene i dette området, i hovedsak EFTA og EU med noen små unntak.

F

Fakturaerklæring/Opprinnelsesbevis; gir tollnedsettelse eller –fritak etter handelsavtalen. Dersom eksportøren er en såkalt “autorisert eksportør” kan fakturaerklæringer anvendes uten verdibegrensning. Ikke-autoriserte eksportører begrenses av at disse kun kan anvendes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger EUR 6000 (ca NOK 50 000).

Frihandelsavtale: En avtale mellom to eller flere land eller områder der hovedhensikten er å skape bedre rammebetingelser for handel mellom partene. I en frihandelsavtale fjernes eller reduseres tollen og andre handelshindringer.

Forpassing: Forpassing er sending av ufortollede, godsregistrerte varer innenlands, For eksempel å flytte en ufortollet vare fra et Tollager i Norge til et annet.

Fortolling: Registrere/fortolle/angi varen til Tollvesenet for import/eksport. En ufortollet vare er ikke frigitt til disposisjon eller omsetning, før tollvesenet har godkjent fortollingen.

G

GSP: Generalized System of Prefences. Et tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. En forutsetning er at de aktuelle varene følges av GSP sertifikater, og at varene er med i avtalens vareomfang.

Godkjent Eksportør: Tollmyndighetene kan autorisere en eksportør som “godkjent eksportør”. Godkjente eksportører kan utferdige fakturaerklæringer som beviser varenes opprinnelse, uavhengig av verdien på de eksporterte varene (ubegrenset verdi).

H

HS-nummer: Tolltariffnummer/varenummer/statistisk nummer. Internasjonalt klassifiseringssystem hvor de 6 første karakterene er felles, mens de neste 2-4 karakterene er nasjonale – ofte for statistikkformål.

Handelsfaktura: (Commercial Invoice). Skal vise til opplysninger om varen, pris, betingelser etc på grunnlag av kontrakten mellom selger og kjøper

I

Incoterms: Leveringsbetingelser, avtale mellom kjøper og selger, som regulerer ansvarsforhold ved en handel (risiko/forsikring, kostnader, overlevering, etc).

J

K

Klassifisering av varer: Alle varer som innføres eller utføres til/fra Norge må klassifiseres i henhold til tolltariffen. Varene klassifiseres med et 8-sifret tall som kalles et varenummer(Tolltariffnummer/HS-nummer), hvorav de 6 første er internasjonale.

L

Leveringsbetingelser: Avtale mellom kjøper og selger som beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. når ansvaret går over fra selger til kjøper

Lisenser: Tillatelser/lisenser som KAN kreves ifbm en innførsel eller en utførsel av en vare.

M

Mattilsynet: En instans som forvalter regelverket knyttet til innførsel av næringsmidler

N

NCTS: New Computerised Transit System; et elektronisk transitteringssystem (TET) for avtalepartene til Transitteringskonvensjonen

O

Opprinnelsesland: Det land som varen/produktet er produsert

Opprinnelsesbevis: Et bevis som utstedes ved eksporten og som dokumenterer en vares opprinnelse.

Opprinnelsesbevis legges frem for tollmyndighetene i importlandet.

P

Proformafaktura: en faktura som kun utstedes for formens skyld og skal ikke benyttes ifbm kjøp og salg. Proformafaktura utferdiges ofte i forbindelse med forsendelser uten spesiell handelsverdi, slik som vareprøver, private eiendeler, gaver og lignende

Preferansetollbehandling: Preferansetollbehandling innebærer at opprinnelses produkter kan oppnå tollfordeler ved import, altså får man null toll eller en lavere tollsats enn det som gjelder dersom varene kommer fra et land man ikke har frihandelsavtale med (et tredjeland).

R

Restriksjoner: Enkelte varer er eller kan være underlagt en restriksjon ved innførsel og utførsel. Det vil si at varen er avhengig av spesielle tillatelser eller at den er underlagt særlige betingelser før den kan innføres.

S

SDR: En indeks av flere ulike valutaer, særlig relevant ved skade/manko da den benyttes ved erstatning fra eksempelvis rederier/flyselskaper (gir begrenset dekning, INGEN fullforsikring).

T

TDS :Tulldatasystemet (svenske tullverkets elektronisk fortollingssystem)

TET: (Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem) er et Europeisk elektronisk system for utveksling av transitteringsinformasjon mellom næringslivet og Tollvesenet i Norge på den ene siden og mellom tollmyndighetene i de ulike landene på den andre siden (NCTS).

TIR /TIR-Carnet: TIR (Transports Internationaux Routiers) er en internasjonal avtale om transport (transittering) av varer mellom TIR-konvensjonens avtaleparter, ved hjelp av et TIR-carnet. TIR-carnet’et fungerer som en garanti for toll og avgifter og muliggjør transport gjennom et ubegrenset antall av avtalepartene.

Tolldeklarasjon: Fortollingsdokument som skal avgis, enten elektronisk eller på papir (SAD-blankett), både ved inn og utførsel av varer.

Tollkreditt: Kreditt for toll, avgifter, godtgjørelse og omkostninger. Ved søknad til Tollvesenet kan foretak innvilges kredit for betaling av avgifter ved import til Norge. Ved å inneha tollkreditt er det Tollvesenet som fakturerer månedlig importøren for importavgiftene.

Tollager: Lagringssted godkjent av Tollvesenet, hvor ufortollet vare kan lagres innen de frister og på de betingelser som Tollvesenet bestemmer, eller som følger av lov eller forskrift.

Tolltariffen: Oppslagsverk for koding (HS - Harmonized Standard) og beskrivelse av varer

Tolltariffnummer: HS-nummer/varenummer/statistisk nummer.

Transittering: En tollprosedyre hvor varer transporteres under Tollvesenets kontroll fra et tollsted i et land til et tollsted i det samme eller et annet land, der minst en grense krysses.

T-dokument: Transittdokument som skal vise til hvilke varer som er underlagt transittering

T1- varer: Varer som ikke har EU-status (Fellesskapsstatus).

T2 -varer: Varer som har EU-status (Fellesskapsstatus).

T2L: Et dokument som bekrefter at en vare har EU-status. Dokumentet kan ikke benyttes som transitteringsdeklarasjon.

TVINN: TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet. TVINN er et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og Tollvesenet.

U

Ufortollet gods(10-dagers lager): En vare som ikke er fortollet/deklarert, men godsregistrert kan bli direkte kjørt på 10-dagers lager og skal ligge urørt på lager til den er tollekspedert.

UD’s varelister: Utenriksdepartementets varelister for eksportkontroll. Eksportkontroll innebærer at visse varer ikke kan utføres uten at utførselslisens på forhånd foreligger.

V

Varenummer: HS-nummer/tolltariffnummer/statistisk nummer

VAT: Moms/merverdiavgift. Importavgift som beregnes fortolling.

W

WCO: Verdens tollorganisasjon